Komunikaty

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018r.

1

Położenie nieruchomości

obręb Słomczyn gmina Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

1. KW nr RA1G/00054230/8

2. KW nr RA1G/00044869/3

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

1.

-dz. ew. nr 366/33 o pow. 5,0000 ha

-dz. ew. nr 366/63 o pow. 4,3657 ha

2.

-dz. ew. nr 366/65 o pow. 4,1213 ha

-dz. ew. nr 366/67 o pow. 3,9559 ha

-dz. ew. nr 366/71, 366/74 i 366/77 o łącznej pow.2,7189ha

-dz. ew. nr 366/85 o pow. 1,5875 ha

-dz. ew. nr 366/78 o pow. 1,8372 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha

-dz. ew. nr 366/80 o pow. 1,8949 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha

-dz. ew. nr 366/86 o pow. 1,9368 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha

-dz. ew. nr 366/87 o pow. 1,7840 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ części w prawie własności dz. ew. nr 366/79 o pow. 0,1693ha

4

Opis nieruchomości

obręb Słomczyn gmina Grójec

/obok giełdy samochodowej /

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planistyczny - PS )

6

Cena nieruchomości netto

1.

dz. ew. nr 366/33 -                           2 187 000,- PLN

dz. ew. nr 366/63 -                           1 909 600,- PLN

2.

dz. ew. nr 366/65 -                           1 802 700,- PLN

dz. ew. nr 366/67 -                           1 730 300,- PLN

dz. ew. nr 366/71, 366/74, 366/77 - 1 189 200,- PLN

dz. ew. nr 366/85 -                               694 400,- PLN

dz. ew. nr 366/78 -                               822 125,- PLN

dz. ew. nr 366/80 -                               847 325,- PLN

dz. ew. nr 366/86 -                               865 725,- PLN

dz. ew. nr 366/87 -                               798 825,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

            Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

            Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi
6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Grójec, dnia 24 września 2018r.

Burmistrz
Jacek Stolarski