Komunikaty

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
ul. Armii Krajowej 5, 05-600 Grójec
OGŁASZA NABÓR NA DWA STANOWISKA
APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ

Kandydat na aplikanta Straży Miejskiej musi spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
1. Wymagania niezbędne:
a. posiada obywatelstwo polskie,
b. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
c. wiek od 21 do 35 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d. cieszy się nieposzlakowana opinią,
e. nie był karany
f. posiada stan zdrowia oraz sprawność fizyczną pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku
g. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
2. Wymagania dodatkowe:
a. prawo jazdy kat. B,
b. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole
c. umiejętność pracy w stresie
d. gotowość do odbycia przeszkolenia
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku aplikant obejmował będzie zlecone przez Komendanta zadania należące do kompetencji straży w zakresie:
a. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy,
b. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
c. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
d. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
e. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
g. doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
h. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
i. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

4. Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko powinny zawierać:
a. list motywacyjny,
b. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
e. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo,
g. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
h. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie 17 marca 2008 r. do godz. 1500 pod adres:
Straż Miejska w Grójcu
ul. Armii Krajowej 5
05-600 Grójec
z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu”
Inne informacje:
Postępowanie konkursowe będzie wieloetapowe, obejmujące:
I etap – Kwalifikacja formalna
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pod adresem www.grojecmiasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca następujące procedury:
a. test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań z zakresu wiedzy ogólnej.
b. test sprawności fizycznej,
Po zakończeniu tego etapu procedury kwalifikacyjnej w oparciu o jej wyniki Komisja Konkursowa przedstawi imienny kandydatów na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru..
Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.
Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pod adresem www.grojecmiasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Komendant Straży Miejskiej w Grójcu

Sławomir Majewski