Wyszukiwarka

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia ze wskazaniem miejsca zrzutu odpadów z podaniem numeru rejestracyjnego wozu asenizacyjnego.

1) kserokopia umowy zawartej ze stacją zlewną bądź oświadczenie o gotowości przyjęcia
2) zaświadczenie zdrowotne lub społeczne
3) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 4, tel. 664 30 91 wew. 32

Opłaty:

107zł za zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek w 2 egz. należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47. Odbiór zezwolenia pokój nr 4 w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47.

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Dz. U. z 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.;
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2009 roku Nr LI/392/09.

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza GiM w Grójcu.