Wyszukiwarka

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:

I. dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane (§3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9.11.2010 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 )

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  - dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  - dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
 1. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 2. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
  z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 3. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w trzech egzemplarzach (drukowana dwustronnie), wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
 4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć:
  - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis
  z rejestru, o którym mowa powyżej przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
  - wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa powyżej,
 1. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
 2. W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu - w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

II. dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne (§2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9.11.2010 r. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 )

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 4. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
  z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (drukowany dwustronnie), o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu
  z rejestru gruntów.
 7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  - za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty:

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu,

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca (*),
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Termin załatwienia sprawy wynika z konieczności opiniowania wniosku z organami uzgadniającymi tj. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i Sanepidem.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783,
  z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Inne informacje:

Załączniki, które mogą wpłynąć na przyśpieszenie prowadzenia postępowania:
- dane właścicieli działek sąsiednich (strony postępowania administracyjnego)
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

BIP: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załączniki: