Gmina Grójec położona jest w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej, w odległości 45 km od Warszawy. Zajmuje powierzchnię 120,64 km2, zamieszkuje ją 24 389 osób, w mieście mieszka 15 753 obywateli. Grójec ma status miasta powiatowego w skład którego wchodzi 10 gmin.


W mieście swoją siedzibę mają następujące instytucje:
Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd Rejonowy, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Powiatowe Centrum Medyczne.

EDUKACJA
Na terenie miasta i gminy Grójec funkcjonują następujące placówki oświatowe:
- 2 przedszkola publiczne, 1 przedszkole niepubliczne i 3 prywatne,
- 6 szkół podstawowych,
- gimnazjum,
- 5 szkół ponadgimnazjalnych
- Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego

OCHRONA ZDROWIA
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz wprowadzona od 1 stycznia 1999 roku reforma zdrowia, nakładają na samorząd obowiązki z zakresu ochrony zdrowia oraz zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Miasto i gmina Grójec realizuje te zadania, poprzez działające na jej terenie Powiatowe Centrum Medyczne. 
Na terenie miasta i gminy Grójec prowadzą działalność medyczną następujące podmioty opieki medycznej:
- Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu - szpital o 12 oddziałach - dwóch Wewnętrznych i po jednym: Ginekologicznym i Położnictwa, Noworodków, Dermatologicznym, Neurologicznym, Pediatrycznym, Chirurgicznym, Anestezjologicznym oraz Intensywnej Opieki Medycznej, 2 przychodniach specjalistycznych - Psychiatrycznej i Leczenia Odwykowego oraz 6 pracowniach i aptece szpitalnej,
- Pogotowie Ratunkowe będące samodzielną placówką transportu medycznego dysponujące 10 karetkami,
- Przychodnia Rejonowa w Grójcu złożona z poradni internistycznych, pediatrycznych i stomatologicznych,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o charakterze przychodni pierwszego kontaktu,
- Apteki - 8 prywatnych,
- Pracownie analiz lekarskich - 5,
- Prywatne gabinety lekarskie oferujące porady z zakresu chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, stomatologii zachowawczej i protetyki dentystycznej, pediatrii i ortopedii, urologii.
- NZOZ Zielmed
- NZOZ Medicus
- NZOZ Medycyna Analizy
- NZOZ Medycyna Rodzinna

POMOC SPOECZNA
Pomocą społeczną w gminie zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu. W jego skład wchodzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz Punkt Konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie gminy funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji z siedzibą w Grójcu, Straż Miejska oraz Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy także z siedzibą w Grójcu.
Straż Miejska funkcjonuje od 1991 roku jako jednostka organizacyjna gminy. W Straży zatrudnionych jest 13 pracowników. Praca prewencyjna odbywa się w pięciu patrolach po dwóch funkcjonariuszy w systemie ciągłym, dwuzmianowym. 


Potencjał położenia geograficznego

Informacje podstawowe

Miasto Grójec to jednostka o specyficznej lokalizacji, którą można rozpatrywać pod wieloma względami. Grójec jest położony w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej, w odległości 45 km od stolicy kraju Warszawy. Miasto liczy 15.625 mieszkańców i jest miastem powiatowym obejmującym swoim zasięgiem 10 gmin. 
Gmina Grójec zajmuje powierzchnię 120,64 km2, z 24.060 mieszkańców. Położenie to ma duży wpływ na możliwości rozwoju Miasta. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo stolicy i innych dużych ośrodków miejskich,  tj. Łódź, Radom, można mówić o położeniu, które musi determinować procesy prorozwojowe w celu sprostania rosnącej konkurencji. Położenie Grójca w naturalny sposób przełożyło się na zakres funkcji, jakie Miasto pełni na tle całego regionu oraz w dużym stopni zadecydowało także o jego dzisiejszej pozycji. 


Rysunek 1. Położenie Miasta i powiatu Grójeckiego na tle regionu.
mapkapow1.jpg

Rysunek 4. Grójec i powiat w kontekście połączeń drogowych.

mapkdrogi1.jpg


Istotnym atutem Miasta jest jego położenie na trasie ważnych linii komunikacyjnych. Grójec leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków i drogi krajowej nr 50. Głównym problemem jest skoncentrowanie ruchu – tak tranzytowego, jak i wewnątrzmiejskiego przez centrum Miasta. Trasa nr 7 na odcinku Warszawa – Radom, krzyżuje się w Grójcu z drogą krajową nr 50, która funkcjonuje jako daleki objazd Warszawy dla ciężkiego transportu kołowego. 
W założeniach planów przebudowy i modernizacji rynku w centrum Miasta jest wyprowadzenie głównego ruchu kołowego poza tą dzielnicę poprzez budowę odcinka drogi łączącej trasę nr 7 i nr 50 z wyłączeniem samego centrum. Dzięki jego realizacji możliwe będzie wyprowadzenie ruchu z najbardziej przeciążonej części Grójca.