Wyszukiwarka

Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek zainteresowanego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 – 30 – 91 wew. 53

Opłaty:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012r. poz. 1282.

Termin i sposób załatwienia:

Pracownik WSO wyszukuje w archiwum dowodów osobistych dokumenty i poświadcza ich kserokopie za zgodność z oryginałem. Wydawane są karty osobowe i ankiety pierwszego dowodu osobistego osób żyjących, zmarłych i ich spadkobierców ubiegających się o odszkodowanie wojenne, posiadających aktualny dowód osobisty wydany przez Grójec.

Termin załatwienia sprawy: - od ręki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2015 rokupoz. 388.

Tryb odwoławczy:

Procedura odwoławcza nie występuje