Wyszukiwarka

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta i na stronie internetowej)

Wniosek powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a) docelową rzędną składowiska odpadów,

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1 : 1000 w 2 egz. + 1 egz z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem i elementami wymienionymi wyżej w pkt.2).

Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  w przypadku planowanych przedsięwzięć:

  1)  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

  2)  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami),

Formularze:

Z1.  Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Z2. Wniosek o wydanie decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

*)  Inwestycje celu publicznego – Art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

 Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

 1. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w

 tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

1c) wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie;

1d) wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani morskich oraz jej budowa, modernizacji i utrzymanie;

 1. budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;

 1. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
 2. budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 3. opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych

      hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary

      terroru komunistycznego;

 1. budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1)), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji

      obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora

      wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

 1. budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, wtym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;
 2. poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku

      węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;

 1. zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;

9c) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place,

      parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub

 przebudowa;

9d) wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 1. inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4,  tel. 664 30 10

Opłaty:

Za decyzję o warunkach zabudowy  oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 598 zł:
(zwolnione z opłaty są decyzje wydawane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

Decyzja o warunkach zabudowy oraz  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaje wydana na wniosek inwestora  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem stron i organów uzgadniających projekt decyzji.

Miesiąc a w sytuacjach bardziej skomplikowanych do 2 m-cy.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.293 ze zmianami) art. 50, art. 52, art. 59 i art. 64
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami),  art.71 i 72 ust. 1 pkt 3.
Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Inne informacje:

Decyzje o warunkach zabudowy oraz  decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane są w przypadku zamiaru zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego .

Za inwestycję celu publicznego rozumie się działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym stanowiące realizację celów o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j  Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami) *)

BIP: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.