Wyszukiwarka

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta i na stronie internetowej).

Załączniki:

Mapa geodezyjna w skali 1:5 000 lub 1 : 10 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem- tylko w przypadkach wniosków dotyczących więcej niż 5 działek.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4, tel. 48 664 30 10

Opłaty:

za zaświadczenie 17 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie zostaje wydane na wniosek z określeniem celu w jakim będzie wykorzystane.

Termin załatwienia sprawy: 1-3 dni.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.293 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)