Wyszukiwarka

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta.

Załączniki:

Mapa geodezyjna w skali 1:5 000 lub 1 : 10 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4,  tel. 664 30 10

Opłaty:

a/  Za wypis:
- 30 zł  do 5 stron,
- 50 zł  powyżej 5 stron

b/ Za wyrys
20 zł
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą  stronie formatu A-4 , nie  więcej niż 200 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Wypis i wyrys zostają wydane na wniosek z określeniem celu w jakim będą wykorzystane.

Termin załatwienia sprawy: 1-3 dni.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)