Wyszukiwarka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu

Adres:

ul. Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec

tel. 48 664 24 05  
e-mail: pspnr1@grojecmiasto.pl

strona internetowa: www.psp1grojec.edupage.org

Dyrektor Elżbieta Zakrzewska

Liczba uczniów:1068

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu im. Gabriela Narutowicza jest największą spośród miejscowych szkół i szczyci się ponad 80-letnią historią, a sięga ona początków XX w., kiedy to 1 X 1917 roku władze polskie przejęły od niemieckich władz okupacyjnych 4 jednoklasowe szkoły. W 1919 roku z połączenia tych placówek utworzono Publiczną Szkołę Podstawową w Grójcu, liczącą 5 klas. Dopiero w 1928 roku Zarząd Miasta zakupił pod budowę szkoły plac, na którym po dzień dzisiejszy istnieje budynek szkolny wybudowany w ciągu 3 lat. W roku szkolnym 1934/35 do 19 oddziałów uczęszczało 980 dzieci. W dniu 31 VIII 1936 roku na wniosek Rady Miejskiej szkoła otrzymała imię „Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza”. W latach II wojny światowej budynek szkoły zajęty został przez wojsko niemieckie. Młodzież powróciła do właściwego budynku 15 marca 1945 roku. Trwał on w niezmienionym kształcie do roku 1970. W kolejnych latach rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z szatniami, magazynem na sprzęt, świetlicy, kuchni, pracowni fizycznej i biologicznej. W historii szkoły chlubną kartę zapisali Rodzice z inicjatywy których wybudowano boiska do piłki ręcznej, oddano 2 boiska trawiaste, bieżnię i 2 skocznie w dal. W latach osiemdziesiątych ze względu na dużą liczbę uczniów i trudności lokalowe zapoczątkowano budowę nowego skrzydła dla klas I-IV, którą zakończono w 1990 roku. Społeczność szkolna czeka na zatwierdzenie przez władze samorządowe projektu rozbudowy szkoły w związku z kolejną odgórną reformą systemu oświaty w Polsce. Szkoła posiada dużą i małą salę gimnastyczną z zespołem boisk do piłki nożnej i boiska do koszykówki oraz plac zabaw dla dzieci. W pogodne dni uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu ponieważ dysponujemy ogrodzonym terenem. Większość klas ma swoją salę lekcyjną wyposażoną w rzutnik multimedialny. Posiadamy także oddzielne sale multimedialne wyposażone w tablice interaktywne. W szkole uczniowie mają do dyspozycji dwie nowoczesne pracownie informatyczne, oraz skomputeryzowaną bibliotekę szkolną. Zajęcia dydaktyczno – opiekuńcze prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna starająca się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowe. Szkoła aktualnie zatrudnia 109 nauczycieli, w tym 55 nauczycieli dyplomowanych, 21 nauczycieli mianowanych, 29 nauczycieli kontraktowych i 4 nauczycieli stażystów. Ich efektywna praca, zaangażowanie i zapał sprawiają , że od wielu lat możemy pochwalić się wyróżniającymi wynikami egzaminów a także wielkimi sukcesami w konkursach kuratoryjnych. W naszej szkole uczniowie objęci są pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Jako pierwsi w gminie wprowadziliśmy terapię Integracji Sensorycznej, która odbywa się w dużej, dobrze wyposażonej sali do terapii. Uczniowie mają także zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Nasza szkoła jako pierwsza zorganizowała Festyn Rodzinny, przegląd Małych Form Teatralnych, a od 2017 roku w szkole organizowane jest Narodowe Czytanie. W 2019 roku ustanowiliśmy rekord czytających w tym samym czasie osób w ramach akcji „ Jak nie czytam jak czytam.” Wówczas na boisku szkolnym zebrało się 709 czytających osób. W naszej szkole prężnie działa Samorząd Szkolny i Mały Samorząd Szkolny, mamy 3 radnych młodzieżowych, a nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Współpracujemy z lokalnymi klubami sportowymi. W szkole zapewniamy uczniom możliwość korzystania z obiadów, które są przygotowywane na miejscu, a po zajęciach - profesjonalną opiekę w świetlicy szkolnej. Uczestniczymy w programach „ Pij mleko”, oraz „Owoce i warzywa”. Zależy nam na zagwarantowaniu właściwego procesu komunikowania się z otoczeniem. Jest to codzienna wymiana informacji między uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami obsługi i dyrektorem. Dlatego też organizujemy imprezy kulturalne, spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej, bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach charytatywnych. Duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą . Ważnym elementem naszej placówki jest wychowanie patriotyczne. Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo Państwa dzieci, dlatego cały budynek szkolny objęty jest monitoringiem. Nasza szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, a także kształtuje pozytywny stosunek do nauki. Nasz absolwent potrafi korzystać z różnych źródeł informacji rozwija talenty, pasje i zainteresowania, umie współpracować w grupie, jest odpowiedzialny a także wrażliwy na krzywdę innych.