Wyszukiwarka

Gmina Grójec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: grojecmiasto.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.04.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 28.04.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 4.11.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 4.11.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej, jako skany innych dokumentów

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Rafał Markiewicz adres e-mail: urzad@grojecmiasto.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne od strony przedniej, zainstalowana pochylnia. Wejście dodatkowe od strony lewej jest ograniczone przez schody.

Dostosowanie korytarzy

Szerokie korytarze, klatka schodowa

Dostosowanie schodów

Biuro Obsługi Interesanta znajduje sie na parterze. Schody nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind

Dostępność pochylni

Zainstalowana poczylnia przy wejściu do budynku

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Dostępność architektoniczna: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Mszczonowska 23

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne od strony przedniej

Dostosowanie korytarzy

Biuro Obsługi Interesanta znajduje sie na parterze

Dostosowanie schodów

Budynek ma jedną kondygnacje

Dostosowanie wind

Budynek ma jedną kondygnacje

Dostępność pochylni

Budynek ma jedną kondygnacje

Dostępność platform

Budynek ma jedną kondygnacje

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Dostępność architektoniczna: Budynek Ratusza Grójec pl. Wolności 2

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne od strony przedniej

Dostosowanie korytarzy

Szerokie korytarze

Dostosowanie schodów

Biuro Obsługi Interesanta znajduje sie na parterze

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego