Wyszukiwarka

Wpłaty zobowiązań podatkowych, należności cywilnoprawnych oraz informacje o stanie należności na koncie podatnika

Wymagane dokumenty:

  Wpłaty zobowiązań podatkowych, należności cywilnoprawnych oraz informacje o stanie należności na koncie podatnika (zobowiązanego) z tytułu:

  •     podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego – osoby fizyczne
  •     podatków wymienionych w pkt. 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
  •     podatku od środków transportowych – wszyscy podatnicy
  •     opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów dzierżawnych, itp.

 

Opłaty:

Wpłat podatków i innych należności można również dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Grójec:
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 ze wskazaniem rodzaju wpłaty i okresu jakiego dotyczy lub za pośrednictwem inkasentów (tylko osoby fizyczne)

Termin i sposób załatwienia:


W dniu zgłoszenia się podatnika (zobowiązanego)

Opis procedury:
ad.1 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
ad.2 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
ad.3 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
ad.4 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
a następnie zapłata gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Grójec pokój nr 28.

Wpłat podatków i innych należności można również dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Grójec:
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 ze wskazaniem rodzaju wpłaty i okresu jakiego dotyczy lub za pośrednictwem inkasentów (tylko osoby fizyczne)

Podstawa prawna:

Decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe.
Decyzje określające zobowiązanie podatkowe.
Deklaracje podatkowe.
Akty notarialne, umowy dzierżawy, najmu, itp.