Wyszukiwarka

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego.

Wymagane dokumenty:

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

 


1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2) zakup i zainstalowanie:
a/ deszczowni
b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)


Wniosek podatnika zawierający nr identyfikatora podatkowego, określenie rodzaju inwestycji, okresu jej realizacji, poniesionych wydatków.

 

Załączniki:
1. Rachunki stwierdzające poniesione wydatki inwestycyjne
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Opłaty:

nie występują

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 32 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec (przed wydaniem decyzji sporządzenie protokołu w miejscu wykonania inwestycji na okoliczność stwierdzenia zakończenia i oddania do użytku inwestycji)

Do 60 dni – wydanie decyzji o udzieleniu ulgi w podatku rolnym

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.