Wyszukiwarka

Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie decyzji uprawniającej do zwrotu części podatku akcyzowego (druk w załączeniu) skłądamy w nieprzekraczalnym terminie w miesiącu lutym i w sierpniu danego roku podatkowego.
Załączniki:
1) Faktury zakupu oleju napędowego dołączone do wniosku:
a) składanego w lutym wystawione w okresie od sierpnia do stycznia roku podatkowego.
b) składanego w sierpniu wystawione od lutego do lipca roku podatkowego.
2) Zestawienie faktur (druk w zalączeniu) - w przypadku dużej ilości faktur.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Wydział Podatków i Opłat pok. nr 33 lub 32.
tel. 48 664 30 91 wew. 44 lub wew. 43

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Decyzje wystawiane są w terminie 30 dni od złożenia wniosku natomiast zwrot podatku w miesiącach kwiecień i październik roku podatkowego. Wypełniony wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 33 lub 32, gdzie następuje jego weryfikacja, a następnie w terminach ustawowo określonych wydawane są decyzje i zwrot podatku.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj.: Dz. U.  z 2015r. poz. 1340)
2) Kodeks postępowania administracyjnego
3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poszczególne lata - na rok 2016 (Dz. U. z 2015r. poz. 2042)

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia doręczeniadecyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Grójec