Wyszukiwarka

Zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia (załączony druk).

Załączniki:
W przypadku zaświadczeń:
Nr 2 – dokumenty stwierdzające, że wnioskodawca jest spadkobiercą
Nr 3- pisemna zgoda zbywcy na wydanie zaświadczenia nabywcy
Nr 4- pisemna zgoda podatnika

Miejsce złożenia dokumentów:

Podatnik składa wniosek w pokoju nr 33 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Opłaty:
  1. za zaświadczenie – 20,00zł
  2. Część zaświadczeń nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolniona na podstawie przepisów ustawy o opłacie skarbowej, dla tego istotnym jest opisanie w podaniu, gdzie i w jakiej sprawie składane będzie zaświadczenie.
Termin i sposób załatwienia:

Podatnik składa wniosek w pokoju nr 33 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r.. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015r. poz. 2355)

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia – zażalenie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje:

ZAŚWIADCZENIA:

  1. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  2. o wysokości zobowiązań spadkodawcy
  3. o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
  4. o wysokości zaległości podatkowych podatnika
  5. o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spólki cywilnej
  6. o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  7. o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

BIP: Zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Załączniki: