Wyszukiwarka

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (IL-1) Informacja o lasach osób fizycznych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. kupno-sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą grunty leśne).

Załączniki:
ewentualnie dokumenty potwierdzające dane wykazane w formularzu (Akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów i budynków, itp.)

Formularze:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE od 01.07.2019r.

Miejsce złożenia dokumentów:

Podatnik składa wypełnione formularze w pokoju nr 1 (z miasta Grójec), w pokoju nr 32 (z terenu gminy Grójec) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Opłaty:

Nie występuje

Termin i sposób załatwienia:

Do 60 dni – wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminy płatności.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Informacja w sprawie ceny drewna stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku leśnego dostępna jest: menu przedmiotowe/podatki/stawki pod. i opł. lokalnych/podatek leśny

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.