Wyszukiwarka

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (IR-1) Informacja o gruntach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. kupno-sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą grunty sklasyfikowane w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione).

Załączniki:
ewentualnie dokumenty potwierdzające dane wykazane w formularzu (Akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów i budynków, itp.)

Formularze:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE od 01.07.2019r.

Miejsce złożenia dokumentów:

Podatnik składa wypełniony formularz IR-1 w pokoju nr 1 (z miasta Grójec), w pokoju nr 32 (z terenu gminy Grójec) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Opłaty:

Nie występuje

Termin i sposób załatwienia:

Do 60 dni – wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminy płatności.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Informacja w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku rolnego dostępna jest: menu przedmiotowe/podatki/stawki pod. i opł. lokalnych/podatek rolny

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.