Wyszukiwarka

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne

Opłaty:

Nie występuje

Termin i sposób załatwienia:

Podatnik składa wypełniony formularz deklaracji (DN-1) w pokoju nr 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Termin załatwienia sprawy:Do 60 dni.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na poszczególne lata dostępne: menu przedmiotowe/podatki/stawki podatków i opłat lokalnych/podatek od nieruchomości

Tryb odwoławczy:

Tylko w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że złożona deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym lub nie została złożona i wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego – odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i  Lasów Państwowych

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (DN-1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikiem ZN-1/A i ewentualnie ZN-1/B – do 31 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.

Załączniki:
W przypadku korekty deklaracji - informacja o przyczynach korekty

Formularze:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE od 01.07.2019r.

BIP: Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne