Wyszukiwarka

Opłata targowa

Inne informacje:

Uchwała Nr XII/110/15
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na obszarze miasta i gminy Grójec oraz:

1. określa się wysokość stawek opłaty targowej,
2. określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie gminy i miasta Grójec w wysokości ustalonej w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty określonej przepisem art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej w danym roku podatkowym.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso należnie pobranej opłaty targowej:
a) na targowisku w Kobylinie - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „MAPEX” z siedzibą w Grójcu, ul. Kościelna 7/6, któremu przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10 % wpływów z opłaty targowej;
b) na targowisku – giełdzie samochodowej w Słomczynie oraz na terenie gminy Grójec w pozostałych miejscach nie wyznaczonych do sprzedaży – Automobilklub „Rzemieślnik” z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 46, któremu przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 19 % wpływów z opłaty targowej;
c) na targowisku - zieleniaku miejskim w Grójcu u zbiegu ulic Zatylnej i Mszczonowskiej oraz na terenie miasta Grójec w pozostałych miejscach nie wyznaczonych do sprzedaży – Kazimierz Kłobukowski, któremu przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10 % wpływów z opłaty targowej;
d) na targowisku – giełdzie sprzętu rolniczego w Słomczynie – Jacek Tyczyński P.H.U. „TYCZYŃSCY” L. Tyczyńska, J. Tyczyński z siedzibą w Janiszewie 103 E, któremu przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10 % wpływów z opłaty targowej.
3. Termin płatności dla inkasentów opłaty targowej ustala się w terminie siedmiu dni następujących po dniu, w którym inkasent pobrał należną opłatę targową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr XVI/109/11 z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłaty targowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
Załączniki: