Wyszukiwarka

Potwierdzanie wniosków o udostępnienie danych osobowych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek z podaną podstawą prawną

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 26 63

Opłaty:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi 31 zł

Termin i sposób załatwienia:

7 dni. Wysłanie zapytania do osoby o którą wystąpiono we wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Podstawa prawna:

Art. 44h z dnia 10 kwietnia 1975r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity (Dz U. 2006rr. Nr 139 poz. 993 z późn. zmian)
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926 z późn zmian.) oraz Dz.U z 2014 poz. 1182

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Załączniki: