Wyszukiwarka

Zameldowania cudzoziemców na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

- paszport
- wypełniony formularz
- karta pobytu stałego lub zezwolenie na osiedlenie się
- akt notarialny lub umowa najmu do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48. 664 26 63

Termin i sposób załatwienia:

Rejestracja w ewidencji oraz poświadczenie zameldowania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2015 roku poz. 388 z późniejszymi zmianami/.

Tryb odwoławczy:

procedura odwoławcza nie występuje

Załączniki: