Wyszukiwarka

Zameldowania na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz dotyczący zameldowania
- akt własności, umowa najmu do okazania
- dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48 664 26 63

Opłaty:

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł

Termin i sposób załatwienia:

- zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy
- rejestracja w ewidencji oraz wydanie potwierdzenia zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania
- dopełnienie obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności /Dz. U. z 2015 roku poz. 388 z późniejszymi zmianami/

Tryb odwoławczy:

procedura odwoławcza nie występuje

Załączniki: