Wyszukiwarka

Zameldowania na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz dotyczący zameldowania
  • akt własności, umowa najmu do okazania
  • dowód osobisty
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter – pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48 664 26 63

Termin i sposób załatwienia:

- zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy
- noworodki meldowane są z urzędu na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia przesłanego przez USC
- dopełnienie obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności /Dz. U. z 2015 roku poz. 388 z późniejszymi zmianami/

Tryb odwoławczy:

procedura odwoławcza nie występuje

Załączniki: