Wyszukiwarka

Zezwolenie na organizację imprezy masowej

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki:

 • opinia Państwowej Straży Pożarnej
 • opinia Pogotowia Ratunkowego
 • opinia Policji
 • opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego
 • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
 • regulamin obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
 • program i regulamin imprezy masowej - ewentualnie terminarz odbywających się wg ustalonego terminarza imprez lub wg ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej
 • informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej;
 • wskazanie osoby reprezentującej organizatora (osoba odpowiedzialna) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej
 • pisemna instrukcja określająca zadanie służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
 • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • polisa ubezpieczeniowa - jeżeli impreza odpłatna
Opłaty:

wydanie zezwolenia - 82 zł

Termin i sposób załatwienia:

30 dni przed planowanym terminem imprezy należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, następnie zostaje wydana decyzja administracyjna zezwalająca na przeprowadzenie imprezy lub decyzja odmowna.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni przed planowanym terminem imprezy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 504/

Tryb odwoławczy:

Odwołania od decyzji przysługuje w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.