Wyszukiwarka

Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie o dokonanie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój Nr 6 (parter),tel. 664 30 91 wew. 54

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór decyzji dokonany osobiście przez wnioskodawcę (pokój Nr 6) w uzgodnionym przy składaniu wniosku terminie lub za pośrednictwem poczty.

Termin załatwienia sprawy. Do 14 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst.jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

Zezwolenie wygasa w przypadku:

  1. likwidacji punktu sprzedaży
  2. upływu terminu ważności zezwolenia
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
  5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego lub nie dokonania opłat w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
  6. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia (art. 11.1 ust.4) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, jezeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności opłaty tj. 31.01 danego roku kalendarzowego, nie złożył oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 procent naliczonej opłaty.
  7. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od nia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłat tj. 31.01, 31.05, 30.09 każdego roku kalendarzowego, powiekszonej o 30 procent tej opłaty

Przedsiębiorca którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt.5, może wystąpić z I wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

BIP: Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych