Wyszukiwarka

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia ,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6, parter, tel. 664 30 91 wew. 54

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) za cały rok, w wysokości odpowiednio:

  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł zna sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę za korzystanie w roku następnym z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w punkcie sprzedaży ustala na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

  • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o których mowa wyżej wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zezwolenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie

Termin załatwienia sprawy do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r.poz. 487 z późn.zm.),

Tryb odwoławczy:

Ddwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Inne informacje:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć – mogą być wydawane na okres 2 lat.

BIP: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć