Wyszukiwarka

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona i adres zamieszkania,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

II. Załączniki

  1. Zgoda: 1. właściciela obiektu, 2. własciciela organu lub instytucji, 3. organizatora imprezy na sprzedaż i podawanie napojow alkoholowych,
  2. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6, parter, tel. 664 30 91 wew. 54

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zezwolenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie

Do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r.poz. 487 z późn.zm.), Uchwała Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Grójec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych; Uchwała Nr XXXVIII/307/2001 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc organizowania na terenie miasta i gminy Grójec imprez na otwartym powietrzu ze sprzedażą, podawaniem i spożywaniem napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu; Uchwała XIX/122/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011 w sprawie: zmiany uchwały nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002r.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Inne informacje:

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na okres do 2 dni.

BIP: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Załączniki:

Załączniki:

Wniosek