Wyszukiwarka

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2.  Oryginał dowodu opłaty
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6/ parter/, tel. 664 30 91 wew. 54

Opłaty:

17 PLN – za zaświadczenie

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zaświadczenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie (pokój Nr 6) lub za pośrednictwem poczty

Termin załatwienia sprawy do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn.zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – O opłacie skarbowej (Dz.U z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2016r .poz.23 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje

Załączniki: