Wyszukiwarka

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Załączniki

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, parter, tel. 664 30 91 wew. 54

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) za cały rok, w wysokości odpowiednio:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę za korzystanie w roku następnym z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w punkcie sprzedaży ustala na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

 

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o których mowa wyżej wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
Przedsiębiorcy, których zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są ważne przez cały rok kalendarzowy mogą dokonać opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Natomiast w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty o któr

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zezwolenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie

Termin załatwienia sprawy do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r.poz. 487 z późn.zm.),Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./, Uchwała Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Grójec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych; Uchwała XIX/122/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011 w sprawie: zmiany uchwały nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002r. Uchwała Nr XXXVIII/307/2001 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc organizowania na terenie miasta i gminy Grójec imprez na otwartym powietrzu ze sprzedażą, podawaniem i spożywaniem napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu; Uchwała Nr XXXVIII/308/2001 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany na każdy rok.

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.
2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Inne informacje:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) organ zezwalający wydaje na okres nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) organ zezwalający wydaje na okres nie krótszy niż 4 lata.

BIP: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych