Wyszukiwarka

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie licencji, który zawiera:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- numer w rejestrze przedsiębiorców,
- określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego,
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
- czas, na jaki licencja ma być udzielona

Załączniki
1. odpis z rejestru przedsiębiorców
2. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność
3. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
4. wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim

Opłaty:

Opłaty uzależnione od okresu na jaki licencja ma być udzielona

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór licencji dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie

Termin załatwienia sprawy do 3 miesięcy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r – O transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 916 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.