Wyszukiwarka

Wydawanie zaświadczenia o okresie prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 / parter/ tel. 664 30 91 wew. 54

Opłaty:

17 PLN – za zaświadczenie

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zaświadczenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie lub za pośrednictwem poczty

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Załączniki: