Wyszukiwarka

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
05-600 Grójec, Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)
tel. : 48 664-80-15
Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca września w poprzedzającym roku.
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm./2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743/

Załączniki: