Wyszukiwarka

Ognisko Środowiskowe

Wymagane dokumenty:
Inne informacje:

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE W GRÓJCU

         Środowiskowe ognisko Wychowawcze w Grójcu jest publiczną placówką opiekuńczo wychowawczą. Organem prowadzącym jest Gmina Grójec, organizacyjnie placówka podlega Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Celem Ogniska jest zapewnienie dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach życiowych wszechstronnej pomocy poprzez:

 • zapobieganie sieroctwu społecznemu,
 • prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym niedostosowaniu społecznemu
 • zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w wychowywaniu dzieci
 • oddziaływanie na rodziców lub opiekunów w kierunku kształtowania ich odpowiedzialności za dzieci

Do zadań Ogniska należy w szczególności :

 • pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy ,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków,
 • eliminowania zaburzeń wycofania,
 • współpraca z rodziną wychowanka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • poradnictwo życiowe,
 • podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną ,
 • zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobytu w Ognisku,
 • organizowanie wolnego czasu i wypoczynku, w tym również poprzez organizowanie gier, zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze i organizowaniu kulturalnej rozrywki,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • wdrażanie wychowanków do prac samoobsługowych,
 • występowanie o udzielanie w miarę posiadanych środków pomocy materialnej ( odzież, przybory szkolne ),
 • rozpoznawanie środowisk  rodzinnych i wykorzystywanie zebranych informacji do indywidualnej pracy z wychowankiem /programy indywidualne/,
 • zapewnienie  jednego posiłku dziennie,

Wychowankami Ogniska są dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie naszej gminy w wieku od 7 do 18 lat. W uzasadnionych przypadkach , jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki lub innych sytuacji losowych wychowankami Ogniska mogą być osoby powyżej 18 lat , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat. Wychowanków  do Ogniska za zgodą rodziców kieruje Dyrektor MGOPS w formie decyzji administracyjnej określającej jednocześnie inne formy pomocy w ramach funkcjonowania Ogniska.

Kadra Ogniska:

Kierownik :  Grażyna Sokołowska

Wychowawca : Marzanna Krawczyńska

Wychowawca : Justyna Kępka

Wychowawca :  Aneta Kuźnicka

Wychowawca : Tomasz Marlikowski

 

Ognisko mieści się w budynku MGOPS

ul. Niepodległości 6a

05-600 Grojec

tel. 48 663 28 76

Ognisko jest czynne 6 dni w tygodniu ( poniedziałek – sobota ) od godz. 13.00 do 19.00. W soboty i dni wolne od zajęć szkolnych od godz. 8.00 do godz. 14.00