Wyszukiwarka

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagane dokumenty:
  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Grójec (Nr konta 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690).
Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2018 poz. 1044 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta Grójec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Opłaty:
  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).
Podstawa prawna:
  • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
  • 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.
Inne informacje:

Opis ogólny:  zgodnie z przepisami istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Przykładem tego rodzaju instalacji są oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Do rozpoczęcia nowej lub zmodernizowanej instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku indywidualnych oczyszczalni ścieków zgłaszanych w ramach zwykłego korzystania z wód właściwym organem jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. 
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

BIP: Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków