Wyszukiwarka

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU

Dyrektor: mgr  Agnieszka Maroszek

Godziny przyjęć interesantów - codziennie od 8ºº do 10ºº

Adres:
Al. Niepodległości 6a
05-600 Grójec

Numery telefonów:
tel. 48 664 36 78
tel. 48 664 31 55

e-mail: mgops@grojecmiasto.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.


W ramach swojej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz 1507 ze zm.)
Prawo do świadczeń pomocy społecznej jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub statusu uchodźcy, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Link do BIP:

https://grojecmiasto.bip.info.pl/index.php?idmp=40&r=o