Wyszukiwarka

Adres:

ul. Mszczonowska 23
05-600 Grójec

tel. 48 664 33 88 (linia czynna w godz. 7:30 – 15:30)

tel. 603 171 148 (numer alarmowy czynny całą dobę)

www.strazmiejska.grojec.eu

straz@grojecmiasto.pl

Komendant: Andrzej Jakubiak

Funkcjonariusze pracują w systemie dwunastogodzinnym, ciągłym, dwuzmianowym.

I zmiana: 7:00 do 19:00,

II zmiana od 19:00 do 7:00.

Terenem działania Straży Miejskiej w Grójcu jest obszar gminy i miasta Grójec. Funkcjonariusze straży wykonują wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe.

Zadania Straży Miejskiej w Grójcu

- ochrona porządku w miejscach publicznych,

- egzekwowanie przepisów porządkowych ustanowionych przez Radę Gminy,

- egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków odśnieżania oraz utrzymania porządku, czystości i estetycznego wyglądu budynków komunalnych i spółdzielczych, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych oraz nieruchomości wspólnych,

- przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu,

- podejmowanie działań dla zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich, przestrzegania porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych w celu zminimalizowania ich uciążliwości dla mieszkańców,

- kontrola oznakowania i oświetlenia ulic,

- sprawdzanie i egzekwowanie prawidłowości , czytelności oraz estetyki tablic z nazwami ulic oraz numeracji porządkowej posesji.

- sprawdzanie i egzekwowanie estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń oraz funkcjonowania reklam świetlnych,

- egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów,

- ustalanie właścicieli i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodów,

- przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk niszczenia zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczanie wód,

- niedopuszczanie do biwakowania w miejscach niedozwolonych,

- egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i handlu okrężnego,

- przeciwdziałanie i likwidacja handlu w miejscach niedozwolonych,

- udział w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne oraz masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,

- sprawdzanie i egzekwowanie porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Narodu Polskiego,

- zabezpieczanie miejsc zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia do czasu przybycia właściwych służb,

- współuczestnictwo w działaniach zmierzających do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków zbiorowych, katastrof i innych zagrożeń.

- doprowadzenie osób nietrzeźwych do jednostki Policji w celu wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu,

bezpieczeństwu w ruchu drogowym bądź porządkowi publicznemu, a w inny sposób nie można uniknąć tych zagrożeń,

- udzielanie w uzasadnionych przypadkach asysty pracownikom administracji samorządowej wykonującym czynności służbowe.

Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o:

- zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,

- osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie odpowiednim do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia,

- nieprawidłowościach stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetleniaulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym właściwych służb,

- przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do kompetencji Straży - organów Policji,

- przypadkach samowoli budowlanej – właściwych instytucji,

- innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia – właściwych instytucji,

- przypadkach bezpańskich psów na terenie gminy i miasta.

Bezpieczna droga do szkoły

Od kilku lat Straż Miejska w Grójcu prowadzi nieprzerwanie akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniach nauki szkolnej strażnicy w miejscach szczególnie niebezpiecznych przeprowadzają dzieci idące do szkoły przez ulicę tj. na przejściu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Grójcu.

Działania te spowodowały, iż nie zanotowano żadnych wypadków z udziałem dzieci w tych rejonach. Akcja ta zyskała uznanie wśród nauczycieli oraz rodziców dzieci.

Współpraca z Policją

Współpraca z Policją w Grójcu oparta jest na porozumieniu zawartym w 2000 roku pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji a Burmistrzem Gminy i Miasta w Grójcu. Współpraca ta polega w szczególności na wymianie informacji i organizowaniu wspólnych patroli. Co roku jednostka nasza kontrolowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji Wydział Postępowań Administracyjnych w Radomiu. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Grójcu.

Zabezpieczanie imprez masowych

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Grójcu zabezpieczają wszelkie imprezy masowe odbywające się w naszym mieście, zarówno państwowe, jak i kościelne, m.in. Święto Kwitnących Jabłoni.

Ochrona obiektów komunalnych

Straż Miejska w Grójcu w ramach swych zadań ochrania wszelkie obiekty komunalne i

samorządowe. Z alarmami w tych obiektach mamy zintegrowany telefon komórkowy.

Każdorazowe załączenie alarmu w którymś z obiektów powoduje przyjazd strażników miejskich na

miejsce zdarzenia oraz powiadomienie osoby zarządzającej .