Wyszukiwarka

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów lub zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów.

1) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów.

W określonych przypadkach dołącza się dodatkowo:
a) wykonany przez projektanta projekt zagospodarowania terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
b) projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia jeśli są planowane;
c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięcia, dla którego konieczne jest jej uzyskanie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie;
d) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom jeżeli zostało wydane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 9, tel. 664 30 91 wew. 67

Opłaty:

Zwolniony z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

1. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47.
2. Oględziny w terenie.
3. Możliwy odbiór decyzji w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 9.

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r poz 142 ).

Tryb odwoławczy:

w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza GiM w Grójcu.