Wyszukiwarka

Harmonogram warsztatów diagnostycznych i strategicznych w ramach opracowania Strategii dla Gminy i Miasta Grójec na lata 2021–2030

 

startegia_grojec_harmonogram_spotkan_warsztatowychd.jpg

 

Zakresy pracy nad strategią Miasta i Gminy Grójec

I. Wprowadzenie
Dla potrzeb diagnozy Miasta i Gminy oraz programowania jego rozwoju przyjęty został podział przedmiotu prac na następujące obszary badawcze:
- Obszar badawczy 1: społeczny
- Obszar badawczy 2: ds. zasobów i potencjałów
- Obszar badawczy 3: ds. gospodarczych i promocji Gminy
Poniżej prezentowane są obszary i zagadnienia badawcze w pełnym zakresie. Zakres zagadnień może być zawężony. Co do zasady strategia powinna kompleksowo ujmować wszystkie sfery życia/funkcjonowania Miasta i Gminy. Jednakże decyzja o zawężeniu jest poprawna o ile stanowi świadomy wybór.
II. Obszar badawczy 1: społeczny
Zagadnienia badawcze:
- warunki życia
bezpieczeństwo życia i zdrowia, zagrożenia (naturalne, zdarzeniami losowymi, komunikacyjne, przestępczością), spokój i ład społeczny, mieszkalnictwo, standard mieszkań, dostępność i jakość obiektów handlowych oraz usługowych, struktura dochodów, zabezpieczenie materialne – źródła i poziom dochodów, poziom bezrobocia, pomoc dla bezrobotnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- kultura, sport, rekreacja, wypoczynek
dostępność oferty czasu wolnego (oferta dla dzieci, młodzieży, pracujących i osób starszych), dostęp obiektów sportowo-rekreacyjnych, jakość dostępnej oferty sportowej i rekreacyjnej, dostęp do różnorodnej oferty kulturalnej, poziom czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze,
- ochrona zdrowia i życia
dostęp do otwartego i zamkniętego lecznictwa, dostęp do opieki specjalistycznej, przeciętna długość trwania życia, zagrożenia zdrowia i życia wynikające z zachowań patologicznych, udział niepełnosprawnych, styl życia,
- opieka i pomoc społeczna
opieka nad: dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami, osobami starszymi i osobami niedostosowanymi społecznie, opieka społeczna, wsparcie dla potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- kapitał ludzki
jakość kształcenia na wszystkich poziomach, kształcenie ustawiczne, poziom wykształcenia mieszkańców, czas poświęcony rozwojowi fizycznemu, poziom rozwoju fizycznego, czas na rozwój emocjonalny i duchowy, oferta pozaszkolna, kwalifikacje zawodowe, potencjał demograficzny,
- kapitał społeczny
poziom zaufania (pomiędzy mieszkańcami, do instytucji publicznych), gotowość do współpracy, tolerancyjność, lojalność grupowa, stopień integracji społeczności Miasta i Gminy, poczucie tożsamości z Miastem i Gminą, poziom zaangażowania społecznego, stopień zorganizowania społeczności (potencjał ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych), aktywność organizacji pozarządowych, możliwości aktywności pozazawodowej, partycypacja społeczna – udział w podejmowaniu decyzji w Mieście, poziom rozwoju i skuteczność komunikacji społecznej, formy i narzędzia komunikacji społecznej, zaangażowanie w działalności polityczną (udział w wyborach), poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, skala występowania degradacji społecznej.

- potencjał kulturowy
obiekty i przedmioty zabytkowe, tradycje, zwyczaje, zdolność do zachowania potencjału kulturowego, upowszechnianie i udostępnianie potencjału kulturowego, stopień turystycznego wykorzystania potencjału kulturowego,

III. Obszar badawczy 2: ds. zasobów i potencjałów

Zagadnienia badawcze:
- zasoby techniczne
budynki i budowle, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna (szkoły, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowo-rekreacyjne i kultury), dostęp do miejsc spotkań i integracji społecznej, skala występowania degradacji zasobów technicznych,
- transport, komunikacja
jakość i dostępność transportu publicznego, sieć komunikacji drogowej, dostęp do tras szybkiego ruchu, stan infrastruktury towarzyszącej w ciągach komunikacyjnych, dostęp do dróg i ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej (oznakowanie dróg i ścieżek rowerowych, miejsca postojowe i obsługowe dla rowerzystów),
- potencjał i ład przestrzenny
dostępność terenów i stan zagospodarowania przestrzennego, stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, estetyka i czystość przestrzeni publicznych, elementy zakłócające ład przestrzenny, skala występowania degradacji przestrzenno-funkcjonalnej,
- potencjał ekologiczny
potencjał przyrodniczy (zasoby naturalne, stopień zachowania zasobów naturalnych, atrakcyjność przyrodnicza Gminy), systemy zabezpieczania środowiska, system przetwarzania odpadów, stosowanie technologii energooszczędnych, stosowanie odnawialnych źródeł energii, ekoświadomość mieszkańców, skala występowania degradacji środowiskowej,
- potencjał turystyczny
walory przyrodnicze, stan infrastruktury turystycznej, obiekty noclegowe, jakość oferty turystycznej, produkty turystyczne, współpraca podmiotów branży turystycznej, produkty lokalne, dostępność komunikacyjna Miasta i Gminy dla turystów, atrakcyjność Miasta i Gminy dla turystów (ruch turystyczny).

IV. Obszar badawczy 3: ds. gospodarczych i promocji Gminy
Zagadnienia badawcze:
- przedsiębiorczość
struktura przedsiębiorstw i kondycja przedsiębiorstw w mieście i gminie, poziom innowacyjności przedsiębiorców, poziom przedsiębiorczości mieszkańców, ułatwienia dla przedsiębiorców, potencjał do tworzenia sieci współpracy oraz wspólnych produktów, samorząd gospodarczy, gospodarcze skutki pandemii,
- rolnictwo
struktura gospodarstw rolnych, struktura produkcji rolnej, intensywność produkcji rolnej współpraca producentów rolnych,

- rynek pracy
równowaga na rynku pracy, dostępność pracy, aktywność zawodowa mieszkańców, podmioty ekonomii społecznej,
- promocja i atrakcyjność inwestycyjna Gminy
polityka promocyjna Gminy, poziom inwestycji, dostępność terenów inwestycyjnych, promocja terenów inwestycyjnych, jakość terenów inwestycyjnych, obsługa i wsparcie inwestorów, profesjonalizm osób zajmujących się promocją oraz bezpośrednimi kontaktami z inwestorami.

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również