Wyszukiwarka

Dworzec kolejki wąskotorowej: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu ”.

Ceny zaoferowane przez 3 wykonawców  mieszczą się w kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Najtańszą ofertę złożyła firma z Warszawy o nazwie Asman Pieniężny Architekci Sp. z o.o. Obecnie postępowanie jest na etapie oceny i badania złożonych ofert.

 

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto [C]

Doświadczenie zawodowe osoby na stanowisku projektanta wyznaczonej do realizacji zamówienia[D]

(dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze co najmniej 1 600 m3 – wyrażone              w szt.)

Termin realizacji  (wykonania) koncepcji  [T]

 

 

1.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

163.590,00  zł

2 szt.

30 dni

 

2.

 

MAPLE Sp. z o.o.

Al. Korfantego 76

40-161 Katowice

68.757,00 zł

6 szt.

29  dni

 

3.

 

 KLATA ARCHITEKCI

Małgorzata Maziewska

Al. Niepodległości 88/22

02-585 Warszawa

83.640,00 zł

5 szt.

29 dni

 

4.

 

 

 PAM Pracownia Architektoniczna

Paweł Myśliwiec

ul. Lutomierska 127/121

91-035 Łódź

81.180,00 zł

2 szt.

30 dni

 

5.

 

 Mirosław Zięba

Studio Projektowe

ul. Rzeszowska 11/37

39-460 Nowa Dęba

68.840,64 zł

1 szt.

39  dni

 

6.

Fest grupa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/2a

00-697 Warszawa

512.418,00 zł

7 szt.

49  dni

7.

 

ASMAN PIENIĘŻNY ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Międzyparkowa 4A

00-208 Warszawa

64.206,00 zł

5 sz.

21 dni


Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 70000,00 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2021 r.


Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja dostępna  BIP UGiM: https://grojecmiasto.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11394&idmp=244&r=o

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również