Wyszukiwarka

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

Wymagane dokumenty:

BIP: Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

 1. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres (siedzibę) podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego.
  2. cel zajęcia pasa drogowego.
  3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy
  4. planowany okres zajęcia pasa drogowego
 2. Do wniosku należy załączyć:
  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy podaniem jej wymiarów
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian
   w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi utwardzonej
   Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz powierzchnię zajęcia pasa drogowego, uwzględniającą wszystkie miejsca związane z zajęciem pasa, wyłączone z ruchu pieszego i kołowego.
  3. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, (w przypadkach etapowego, długoterminowego prowadzenia robót).
 3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  1. informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (na druku wniosku),
  2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
   w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (na druku wniosku),
  3. opinię o sposobie zabezpieczenia i przywrócenia do stanu poprzedniego terenów zieleni (jeżeli dotyczy)
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji pokój nr 10 telefon (48) 664-30- 91 wew. 55.

Opłaty:
 1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
 3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Inne informacje:

Zarządca drogi, po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
Termin uzyskania zezwolenia – do 30 dni.